Kati, xosha igundane! Cat, chase that rat!

R20.00

ENGLISH TRANSLATION

The first edition for children at primary level published by Phaphamani Children’s Literature.

Incwadi u Kati Xosha Igundane iyona ncwadi yokuqala yabantwana amabanga aphansi eshicilelwe nguPhaphamani Children’s Literature.

Out of stock

Description

ENGLISH TRANSLATION

The book, Kati Xosha Igundane – Cat, Chase that Rat, is first edition for children at primary level published by Phaphamani Children’s Literature. The aim for this book is to help children grow a passion for reading and storytelling as a form of entertainment. This book is for children aged 1 – 9. It’s also important that children who cannot read find a way to learn through books by merely observing beautiful pictures.

Incwadi u Kati Xosha Igundane iyona ncwadi yokuqala yabantwana amabanga aphansi eshicilelwe nguPhaphamani Children’s Literature. Inhloso yendatyana lena ukufundisa abantwana uthando lwezincwadi nokufunda ngokuxoxa indaba ehlekisayo. Incwadi lena ifanele abantwana abaphakathi kweminyaka engu 1 -9. Okusemqoka kuPhaphamani ukuthi izithombe zezincwajana zibenemibala emihle ukuze nalaba abangakakwazi ukufunda bathole injabulo ngokuyibuka incwadi.

Umbhali (Writer): Phaphamani Children’s Literature
Umdwebi (Illustrator): Sani Singaphi
Umqophi (Designer): Bulelani Booi
Yashicilelwa (Published): 2017
Abashicileli (Publisher): Phaphamani Children’s Literature
Ifomethi (Format): Soft Cover, Print
ISBN: 978-0-9947232-0-8
Ulimi (Language): IsiZulu
Amakhasi (Pages): 18

Additional information

Weight 0.20 kg
Dimensions 21 × 21 × 1 cm
error: Content is protected !!