SIYAKWAMUKELA KWASIYAFUNDA
Welcome to Siyafunda
Ukwenza izinganekwane ngoba izingane zikhona
Making stories for children because the children are there
uNjabulo
UNjabulo ngumfana ohlakaniphile. Uthi uma enengxaki abikele ubaba wakhe. Njenge njwayelo, ubaba amukhuthaze.
Njabulo is a clever boy. When he has a concern, he talks to his father. As always, his father offers him positive encouragement.
INHLOSO
THE PURPOSE

All donations and money generated through this site fund the delivery of books to the community
emkhathini
Lolu uhambo lomkhathi nemibuzo engajwayelekile ngamapulanethi esiwaziyo..
This is a travel through space and unusual questions about our solar system.
UMBONO KASIYA
SIYA'S VISION
USiya ukholelwa ekuthuthukiseni izingane ngokwenza izinto ezintsha
Siya believes in the upliftment of children through creativity
uLanga
"This story will be read over and over in my house..."
ULanga yintombi enothando. Uthanda ukumoyizela nokuhleka njalo.
FUNDA UKUKHULUMA ISIZULU
LEARN TO SPEAK ISIZULU
Sinothisha abafundisa ukukhuluma isiZulu. Xhumana nathi namhlanje uthole okuningi
We have tutors on hand to teach you how to speak isiZulu. Contact us today to find out more

Siza nomunye ngokumfundisa ama-alfabhethi, ngokuthola imvume yokungena kulesayithi, ukuze ukwazi ukuthola imojuli yokufunda
ENGLISH TRANSLATION
Help someone learn the alphabet by registering now to get access to the online module.

ISIYAFUNDA ONLINE

ENGLISH TRANSLATION

About SiyaFunda Online

Siyafunda Online is a project with the aim to share stories in Southern African indigenous languages. The first book in this instalment, Siyafunda: isiZulu, teaches the pronunciation of the isiZulu alphabet in a fun and easy way.

ISiyafunda online yindawo esabelana kuyo izindaba ezibhalwe ngazo zonke izilimi zaseNingizimu Afrika. Incwadi yokuqala kule-projekthi – iSiyafunda: isiZulu ikufundisa ama-alfabhethi ngendlela engajwayelekile.