Izifundo / Lessons

Izifundo / Lessons

ENGLISH TRANSLATION

Get an isiZulu tutor today. Learn pronunciation, parts of the body, travelling and transportation, occupations, how to exchange pleasantries, feelings, home and family and more.

Thola uthisha ofundisa isiZulu namuhla. Funda ukuphimisa amagama, izitho zomzimba, imisebenzi, izinto zokuhamba, ukubingelela, imizwa, umndeni nekhaya nokuningi.

    Group LessonsIndividual Lessons

    error: Content is protected !!