ISIYAFUNDA ONLINE

ENGLISH TRANSLATION
About SiyaFunda Online Siyafunda Online is a project with the aim to share stories in Southern African indigenous languages. The first book in this instalment, Siyafunda: isiZulu, teaches the pronunciation of the isiZulu alphabet in a fun and easy way.
ISiyafunda online yindawo esabelana kuyo izindaba ezibhalwe ngazo zonke izilimi zaseNingizimu Afrika. Incwadi yokuqala kule-projekthi – iSiyafunda: isiZulu ikufundisa ama-alfabhethi ngendlela engajwayelekile.
error: Content is protected !!