Izifundo / Lessons

Izifundo / Lessons

ENGLISH TRANSLATION

Learn pronunciation, parts of the body, travelling and transportation, occupations, how to exchange pleasantries, feelings, home and family and more.

Ukuphimisa amagama, izitho zomzimba, imisebenzi, izinto zokuhamba, ukubingelela, imizwa, umndeni nekhaya nokuningi.

Group LessonsIndividual Lessons