Donate

Iminikelo / Donations

ENGLISH TRANSLATION

Siyafunda Online is the home of the book, Siyafunda: isiZulu. Based on a conversation with his mother, about the shortage of books written in vernacular, Siya Masuku wrote, illustrated and self-published a book which teaches the phonetics of the isiZulu alphabet. 280 copies of Siyafunda: isiZulu were donated to Emseni Primary School on the day of the book launch in November 2016. More than 100 books have been donated to children less fortunate to date.

Through this experience, Siya’s passion for the arts and early childhood development keeps him dedicated to creating better opportunities for children to learn in their mother-tongue. There’s a culture of reading which needs to be internalised in our daily lives, integrated as part of our fun activities. By including all indigenous African languages, we hope to reach out to the majority of learners of this continent in order for them to have better opportunities by learning in their mother-tongue.

Given that Siya’s first language is isiZulu, he does not have the capacity to create content in other languages himself. This has led to a need to include storytellers of other African languages. Therefore, Siyafunda Online aims to be the go-to platform for any producer of indigenous content to share their works.

With your contribution, the proceeds will help create more high-quality content for everybody who’s looking for authentic African content. If you wish to be a part of this dream, make a donation by pressing the button below and share with your community.

ISiyafunda Online yikhaya lencwadi iSiyafunda: isiZulu. Emuva kwengxogxo nomama wakhe, mayelana nokushoda kwezincwadi zesintu, uSiya Masuku wabhala incwadi efundisa ngemisindo yesiZulu enemidwebo eyenziwe nguyena. NgoLwezi ka-2016 mhla kukhishwa okokuqala iSiyafunda: isiZulu, iSiyafunda Online yanikela ngezincwadi ezingu-280 Emseni Primary School. Emuva kwalokho ISiyafunda Online seyiphinde yanikela ngezinye izincwadi ezingaphezu kwekhulu. Zanikelwa ezinganeni ezinganayo imali yokuthenga izincwadi.

Ngalesi senzo, uthando nentshisekelo kwezobuciko nakwezothuthukisa izingane ezincane, kwenza ukuthi uSiya azinikele ekwenzeni amathuba angcono ezingane ukuba zifunde ngolimi lwazo. Nsuku zonke kudingeka kuhlale kuqhutshwa isiko lokufunda lize libe yimpilo yethu lihambisane nemisebenzi emnandi esiyenzayo. Ngokufaka zonke izilimi zaseNingizimu Afrika, sithemba ukufikelela kubafundi abaningi bakuleli lizwe ukuze babe namathuba angcono okufunda ngolimi lwabo.

Njengoba uSiya ekhuluma isiZulu, akanawo amandla okubhala izincwadi ngezinye izilimi. Yilokhu ke okwenze ukuthi kube khona isidingo sokuhlanganyela nabanye ababhali nabaxoxi bezindaba bezinye izilimi. Inhloso yeSiyafunda Online ukuthi ibe yindawo lapho kubhalwa futhi kwabiwelwana khona ngezindaba zomdabu. Ngomnikelo wakho, imali etholakalayo izosiza ngokuthi kukwazeke ukubhala izindaba ezinohlonze zomuntu wonke ofuna izindaba zangempela zomdabu. Uma ufisa ukuhlanganyela kuleli phupho, yenza umnikelo wakho ngokuchofoza endaweni efanele lapha ngezansi. Kungasijabulisa futhi uma ungatshela nalabo ophila nabo.

error: Content is protected !!