SIYAKWAMUKELA KWASIYAFUNDA
Welcome to Siyafunda
Ukwenza izinganekwane ngoba izingane zikhona
Making stories for children because the children are there
INHLOSO
THE PURPOSE
Yonke iminikelo nemali eyenziwa kule sayithi ikhokhela ukuhanjiswa kwezincwadi emphakathini
All donations and money generated through this site fund the delivery of books to the community
UMBONO KASIYA
SIYA'S VISION
USiya ukholelwa ekuthuthukiseni izingane ngokwenza izinto ezintsha
Siya believes in the upliftment of children through creativity
FUNDA UKUKHULUMA ISIZULU
LEARN TO SPEAK ISIZULU
Sinothisha abafundisa ukukhuluma isiZulu. Xhumana nathi namhlanje uthole okuningi
We have tutors on hand to teach you how to speak isiZulu. Contact us today to find out more
SIYAKWAMUKELA KWASIYAFUNDA
Welcome to Siyafunda
Ukwenza izinganekwane ngoba izingane zikhona
Making books for the children because the children are there
INHLOSO
THE PURPOSE
Yonke iminikelo nemali eyenziwa kule sayithi ikhokhela ukuhanjiswa kwezincwadi emphakathini
All donations and money generated through this site fund the delivery of books to the community

Siza nomunye ngokumfundisa ama-alfabhethi, ngokuthola imvume yokungena kulesayithi, ukuze ukwazi ukuthola imojuli yokufunda
ENGLISH TRANSLATION
Help someone learn the alphabet by registering now to get access to the online module.

ISIYAFUNDA ONLINE

ENGLISH TRANSLATION

About SiyaFunda Online

Siyafunda Online is a project with the aim to share stories in Southern African indigenous languages. The first book in this instalment, Siyafunda: isiZulu, teaches the pronunciation of the isiZulu alphabet in a fun and easy way.

ISiyafunda online yindawo esabelana kuyo izindaba ezibhalwe ngazo zonke izilimi zaseNingizimu Afrika. Incwadi yokuqala kule-projekthi – iSiyafunda: isiZulu ikufundisa ama-alfabhethi ngendlela engajwayelekile.